Tin tức

Tội phạm là gì ?


Tội phạm là gì ?

Tội phạm là hành vi nguy hiểm cho xã hội được quy định trong Bộ luât Hình sư, do người có năng lưc trách nhiệm hình sư hoặc pháp nhân thương mại, thưc hiện một cách cố ý hoặc vô ý, xâm phạm độc lâp, chủ quyền, thông nhất, toàn vẹn lãnh thổ,Tổ quôc, xâm phạm chế độ chính trị, chế độ kinh tế, nền văn hóa, quôc phòng, an ninh, trât tư, an toàn xã hội, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, xâm phạm quyền con người, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, xâm phạm những lĩnh vưc khác của trât tư pháp luât xã hội chủ nghĩa mà theo quy định của Bộ luât này phải bị xử lý hình sư (Điều 8, Bộ luât Hình sư 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017).
Từ khái niệm trên có thể khái quát: Tội phạm là hành vi nguy hiểm cho xã hội, do người có năng lưc trách nhiệm hình sư thưc hiện, có lỗi, trái pháp luât hình sư và phải chịu hình phạt.


b) Các yếu tố cấu thành tội phạm 

Cấu thành tội phạm là tổng hợp các dấu hiệu chung có tính đặc trưng cho một loại tội cụ thể được quy định trong Bộ luât Hình sư.
Những dấu hiệu bắt buộc phải có trong tất cả các cấu thành tội phạm là:
Dấu hiệu hành vi thuộc yếu tô mặt khách quan của tội phạm; Dấu hiệu lỗi thuộc yếu tô mặt chủ quan của tội phạm; Dấu hiệu năng lưc trách nhiệm hình sư (trong đó có dấu hiệu độ tuổi chịu trách nhiệm hình sư) thuộc yếu tô chủ thể của tội phạm. Ngoài những dấu hiệu kể trên, những dấu hiệu khác của bôn yếu tô cấu thành tội phạm đều là những dấu hiệu không bắt buộc phải có trong mọi cấu thành tội phạm như dấu hiệu hâu quả, dấu hiệu mục đích phạm tội, dấu hiệu động cơ phạm tội24
...
Theo khoa học luât hình sư, để bị coi là tội phạm thì cần phải xem xét đầy đủ 04 yếu tô (khách thể của tội phạm, mặt khách quan của tội phạm, chủ thể của tội phạm, mặt chủ quan của tội phạm), nếu thiếu một trong bôn yếu tô dưới đây thì không thể quy kết một người phạm tội.

- Khách thể của tội phạm là quan hệ xã hội được luât hình sư bảo vệ và bị tội phạm xâm hại bằng cách gây thiệt hại hoặc đe doạ gây thiệt hại cho các quan hệ xã hội đó.
Tội phạm xảy ra có thể xâm hại tới một hoặc nhiều quan hệ xã hội.
+ Nếu tội phạm đó chi xâm hại tới một quan hệ xã hội thì đó chính là khách thể trưc tiếp của tội phạm.
+ Nếu tội phạm đó xâm hại tới nhiều quan hệ xã hội thì:
Tội phạm chi có một khách thể trưc tiếp nếu một trong sô các quan hệ xã hội bị xâm hại đã thể hiện đầy đủ bản chất nguy hiểm cho xã hội của tội phạm.
Tội phạm có nhiều khách thể trưc tiếp nếu bản chất nguy hiểm cho xã hội của tội phạm chi thể hiện đầy đủ trong tổng thể các quan hệ xã hội bị xâm hại.

- Mặt khách quan của tội phạm là những biểu hiện bên ngoài của tội phạm bao gồm hành vi, hâu quả, môi quan hệ nhân quả giữa hành vi và hâu quả, công cụ, phương tiện, phương pháp, thủ đoạn, thời gian, địa điểm, và hoàn cảnh phạm tội.
- Chủ thể của tội phạm là người thưc hiện hành vi phạm tội, có năng lưc trách nhiệm hình sư và đạt một độ tuổi luât định.
- Mặt chủ quan của tội phạm là diễn biến tâm lý bên trong của người phạm tội bao gồm lỗi, động cơ và mục đích phạm tội.


2.1.2. Những dấu hiệu cơ bản của tội phạm
Theo Luât Hình sư Việt Nam, hành vi bị coi là tội phạm được phân biệt
với các hành vi không phải là tội phạm qua các dấu hiệu sau:

- Tính nguy hiểm cho xã hội là dấu hiệu cơ bản quan trọng nhất quyết định những dấu hiệu khác của tội phạm. Do có tính nguy hiểm cho xã hội nên hành vi được quy định trong Luât Hình sư là tội phạm và phải chịu hình phạt. Nguy hiểm cho xã hội bao gồm tính gây thiệt hại về khách quan và tính có lỗi về chủ quan .
- Tính có lỗi của tội phạm: Lỗi là thái độ chủ quan của con người đôi với hành vi (có tính chất gây thiệt hại cho xã hội) của mình và đôi với hâu quả của hành vi đó thể hiện dưới dạng cô ý hoặc vô ý.
Người bị coi là có lỗi khi người đó thưc hiện hành vi gây thiệt hại cho xã hội nếu đó là kết quả của sư lưa chọn và quyết định của chủ thể trong khi có đủ điều kiện quyết định một xử sư khác phù hợp với đòi hỏi của xã hội. Bộ luât Hình sư không cho phép việc truy cứu trách nhiệm hình sư chi căn cứ vào hành vi nguy hiểm mà bỏ qua dấu hiệu lỗi.
- Tính trái pháp luật hình sự: Theo Điều 8 Bộ luât Hình sư 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017, hành vi nguy hiểm cho xã hội chi được coi là tội phạm nếu được quy định trong Bộ luât Hình sư.
- Tính phải chịu hình phạt: Bất cứ một hành vi phạm tội nào cũng đều bị đe dọa phải chịu một hình phạt. Chi có hành vi phạm tội mới phải chịu hình phạt, tội càng nghiêm trọng thì hình phạt áp dụng càng nghiêm khắc.


2.1.3. Phân loại tội phạm
Căn cứ vào vào tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi được quy định trong Điều 9, Bộ luât Hình sư 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017, tội phạm được phân thành:
- Tội phạm ít nghiêm trọng là tội phạm có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội không lớn mà mức cao nhất của khung hình phạt do Bộ luât này quy định đôi với tội ấy là phạt tiền, phạt cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù đến 03 năm;
- Tội phạm nghiêm trọng là tội phạm có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội lớn mà mức cao nhất của khung hình phạt do Bộ luât này quy định đôi với tội ấy là từ trên 03 năm tù đến 07 năm tù;
- Tội phạm rất nghiêm trọng là tội phạm có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội rất lớn mà mức cao nhất của khung hình phạt do Bộ luât này quy định đôi với tội ấy là từ trên 07 năm tù đến 15 năm tù;
- Tội phạm đặc biệt nghiêm trọng là tội phạm có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội đặc biệt lớn mà mức cao nhất của khung hình phạt do Bộ luât này quy định đôi với tội ấy là từ trên 15 năm tù đến 20 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình.


2.2. Hinh phạt
Hình phạt là biện pháp cưỡng chế nghiêm khắc nhất của nhà nước được quy định trong Bộ luât Hình sư 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017, do Tòa án quyết định áp dụng đôi với người hoặc pháp nhân thương mại phạm tội nhằm tước bỏ hoặc hạn chế quyền, lợi ích của người, pháp nhân thương mại phạm tội đó (Điều 30, Bộ luât Hình sư 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017).
Mục đích của hình phạt không chi nhằm trừng trị người, pháp nhân thương mại phạm tội mà còn giáo dục họ ý thức tuân theo pháp luât và các quy tắc của cuộc sông, ngăn ngừa họ phạm tội mới; Hình phạt còn nhằm giáo dục người, pháp nhân thương mại khác tôn trọng pháp luât, phòng ngừa và đấu tranh chông tội phạm (Điều 31, Bộ luât Hình sư 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017). Hệ thông hình phạt là tổng thể các hình phạt do nhà nước quy định trong Bộ luât Hình sư và được sắp xếp theo một trình tư nhất định tùy thuộc vào mức độ nghiêm khắc của mỗi hình phạt.
Bộ luât Hình sư 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017, phân chia hệ thông
hình phạt thành hai nhóm: Các hình phạt đôi với người phạm tội (Điều 32) và các hình phạt đôi với pháp nhân thương mại phạm tội (Điều 33).


2.2.1. Hinh phạt chính
Hình phạt chính là hình phạt cơ bản được áp dụng cho một tội phạm và được tuyên độc lâp. Với mỗi tội phạm, tòa án chi có thể áp dụng một hình phạt chính.
Theo Điều 32, Bộ luât Hình sư 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017, hình phạt chính đôi với người phạm tội bao gồm:
- Cảnh cáo;
- Phạt tiền;
- Cải tạo không giam giữ;
- Trục xuất;
- Tù có thời hạn;
- Tù chung thân;
- Tử hình.
Theo Điều 33, Bộ luât Hình sư 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017, hình phạt chính đôi với pháp nhân thương mại phạm tội bao gồm:
- Phạt tiền;
- Đình chi hoạt động có thời hạn;
- Đình chi hoạt động vĩnh viễn.


2.2.2. Hinh phạt bổ sung
Là hình phạt không được tuyên độc lâp mà chi có thể tuyên kèm theo hình phạt chính. Đôi với mỗi tội phạm, tòa án có thể tuyên một hoặc nhiều hình phạt bổ sung nếu điều luât về tội phạm có quy định các hình phạt này.
Theo Điều 32, Bộ luât Hình sư 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017, hình phạt bổ sung đôi với người phạm tội gồm có:
- Cấm đảm nhiệm những chức vụ, làm những nghề hoặc công việc nhất định;
- Cấm cư trú;
- Quản chế;
- Tước một sô quyền công dân;
- Tịch thu tài sản;
- Phạt tiền và trục xuất (khi không áp dụng hình phạt chính).
Theo Điều 33, Bộ luât Hình sư 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017, hình phạt bổ sung đôi với pháp nhân thương mại phạm tội gồm có:
- Cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một sô lĩnh vưc nhất định;
- Cấm huy động vôn;
- Phạt tiền, khi không áp dụng là hình phạt chính.


 

Bài viết khác

tìm hiểu pháp lý dự án căn hộ chung cư là 1 trong những vấng đề mà khách hàng muốn tìm kiếm và hiểu rõ về điều..
những loại thuế người mua bất động sản tại việc nam mà ngườu mua bất động sản rất quan tâm, khách mua căn hộ,..
Giấy tờ tay năm 2021 Những điều cần biết khi mua nhà đất bằng ? quí khách hàng đang phân vân về vấn đề mua căn..
khách hàng là người nước ngoài đang muốn mua căn hộ , khách hàng là người nước ngoài muốn mua căn hộ nhưng sợ pháp..
Là luật sư trong vụ án hình sự, trước khi ra phiên tòa sơ thẩm, gia đình bị cáo đã đề nghị luật sư “gia đình và..
1/Nguyên tắc Đảng lãnh đao 2/Nguyên tắc Tất cả quyền lực của nhà nước thuộc về nhân dân 3/ Nguyên tắc tập trung..

Đối tác khách hàng

Zinghouse.com trang bất động sản trực tuyến.
Zinghouse.com trang bất động sản trực tuyến.
Đất xanh
ldgsky
tecombank
Đối tác
Đối tác 6
Đối tác 1
Nhận báo giá và ưu đãi