Tin tức

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ PHÁP LÝ TƯ VẤN PHÁP LUẬT THƯỜNG XUYÊN


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ PHÁP LÝ
TƯ VẤN PHÁP LUẬT THƯỜNG XUYÊN

Số:......./2020/HĐDVPL

- Căn cứ Bộ luật Dân sự nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2015;
- Căn cứ Luật Luật sư năm 2006 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào thoả thuận của các bên tham gia Hợp đồng.
Hôm nay, ngày tháng năm 2020, tại Văn phòng luật sư ...., chúng tôi gồm:
Bên yêu cầu cung cấp dịch vụ: CÔNG TY CỔ PHẦN ..... (gọi tắt là Bên A)
Địa chỉ : Số 89 ......, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
Đại diện : Ông ....................... - Chức danh: Tổng Giám đốc
Mã số thuế : .......
Bên cung cấp dịch vụ: VĂN PHÒNG LUẬT SƯ ..... (gọi tắt là Bên B)
Địa chỉ : Số .... Lê Hồng Phong, phường 4, TP.Vũng Tàu.
Đại diện : Ông ...... - Chức vụ: Trưởng văn phòng
Điện thoại : .........................–
Số tài khoản : ..................... Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Vũng Tàu
Mã số thuế : ............403
Hai bên đồng ý ký kết hợp đồng này với các điều khoản sau:
Điều 1. Quan điểm nhận thức:
Bên A đã được Bên B thông tin rõ quyền và nghĩa vụ của Văn phòng luật sư, luật sư
cùng quyền và nghĩa vụ của khách hàng trong quan hệ cung cấp và sử dụng dịch vụ pháp lý
theo quy định của pháp luật.
Bên A và Bên B đều thống nhất quan điểm về tư vấn pháp luật phải tuân thủ các quy
định pháp luật hiện hành, tôn trọng sự thật khách quan, không vi phạm điều cấm.
Điều 2. Đối tượng và mục đích của Hợp đồng:
Bằng Hợp đồng này, Bên A đề nghị và Bên B chấp thuận cung cấp Dịch vụ tư vấn pháp
luật thường xuyên cho Bên A bao gồm các công việc nêu dưới đây:
2.1. Tư vấn pháp lý trong các hoạt động thường xuyên của Bên A:
- Tư vấn pháp luật về lao động;
- Tư vấn pháp luật về tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp;
- Tư vấn pháp luật về hợp đồng, văn bản;

- Tư vấn các vấn đề về thuế, các nghĩa vụ về tài chính trong quá trình hoạt động kinh
doanh.
2.2. Trong phạm vi tư vấn pháp luật thường xuyên này, Bên B chỉ thực hiện việc tư vấn
pháp luật cho Bên A trong những lĩnh vực quy định tại Điều này mà không bao gồm các vụ
việc có yếu tố nước ngoài và các công việc như: Tranh tụng tại Toà cho Bên A; Trực tiếp tiến
hành các thủ tục đăng ký doanh nghiệp; Tham gia trực tiếp làm việc với bên thứ ba;... Những
việc này cần được tách ra thành một vụ việc riêng và Bên B chỉ trực tiếp thực hiện các công
việc này khi Bên A đề nghị, đồng thời ký với Bên B một Hợp đồng dịch vụ pháp lý mới theo
thỏa thuận của các bên.
Ngoài ra, Bên A còn được hưởng các quyền lợi khác theo gói dịch vụ như sau:
- Được cung cấp các văn bản pháp luật liên quan đến ngành nghề của khách hàng, và
cập nhật khi có thay đổi, điều chỉnh, bổ sung (khi có yêu cầu);
- Được đăng ký cung cấp đầu mối thông tin tư vấn đến email/điện thoại của 03 (ba)
người từ phía khách hàng;
- Hỗ trợ thu hồi công nợ chậm trả (thông qua việc thay mặt khách hàng gửi email,
văn bản yêu cầu thanh toán nợ tới đối tác theo quy định);
- Được hỗ trợ trong việc soạn thảo hợp đồng và văn bản có liên quan đến hoạt động
của doanh nghiệp.
- Được ưu đãi về phí dịch vụ pháp lý đối với các phát sinh ngoài phạm vi tư vấn
thường xuyên: giảm 10% chi phí và 15% thù lao so với khách hàng không có hợp đồng tư
vấn thường xuyên.
Điều 3. Phương thức thực hiện Hợp đồng:
3.1. Bên B sẽ tiếp nhận các yêu cầu tư vấn của Bên A qua điện thoại, email hoặc bằng
văn bản yêu cầu tư vấn. Đối với những sự việc đơn giản, Bên B có thể trả lời tư vấn trực tiếp
hoặc phát hành văn bản tư vấn trong thời gian không quá 03 ngày làm việc khi Bên A cung
cấp đủ hồ sơ yêu cầu tư vấn. Đối với những yêu cầu tư vấn có tính chất phức tạp thì thời gian
phát hành văn bản tư vấn có thể kéo dài hơn theo thoả thuận của các bên nhưng phải đảm bảo
được quyền lợi của Bên A.
3.2. Định kỳ 03 (ba) tháng một lần, theo yêu cầu của Bên A (nếu có yêu cầu), Bên B sẽ
cử luật sư xuống trụ sở của Bên A làm việc một buổi không tính phí (tối đa 04 giờ làm việc)
để trao đổi và tư vấn giải quyết những vấn đề mà Bên A đang vướng mắc liên quan đến nội
dung tư vấn pháp lý quy định tại Điều 2 Hợp đồng này.
3.3. Trường hợp Bên A yêu cầu Bên B hỗ trợ vượt quá thời gian theo quy định tại
Khoản 3.2 Điều này, thì Bên A sẽ phải trả phí phát sinh là 100.000 đồng/1giờ/1 luật sư (đã
bao gồm thuế GTGT).
Điều 4. Phí dịch vụ và thanh toán:
4.1. Để sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật thường xuyên của Bên B, Bên A phải trả một
khoản phí cố định hàng tháng đã bao gồm thuế GTGT là: 20.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai
mươi triệu đồng chẵn).

4.2. Khoản phí dịch vụ tư vấn pháp luật thường xuyên và phát sinh nêu trên sẽ được
Bên A trả theo kỳ hạn 03 tháng/lần bằng hình thức tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản
số: .......... của Bên B mở tại Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Vũng Tàu.
4.3. Thời hạn thanh toán: Trong thời hạn 07 ngày được tính từ ngày 01 của tháng đầu
tiên theo kỳ hạn 3 tháng/lần khi Bên B gửi văn bản văn bản yêu cầu Bên A thanh toán phí
dịch vụ tư vấn theo quy định tại Khoản 4.2 của Điều này.
Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Bên A:
5.1. Yêu cầu Bên B thực hiện việc tư vấn pháp luật trong các lĩnh vực, phạm vi quy
định tại Điều 2 Hợp đồng này theo đúng thời gian, tiến độ mà hai bên thoả thuận.
5.2. Nghiên cứu, sử dụng những hồ sơ, tài liệu do Bên B tư vấn để phục vụ mục đích
kinh doanh của mình, trường hợp chưa hoàn toàn nhất trí với ý kiến tư vấn thì có thể trao đổi
lại với luật sư của Bên B để được giải thích và có thể thống nhất được cách hiểu giữa hai bên.
5.3. Thanh toán đầy đủ và đúng hạn tiền phí dịch vụ tư vấn pháp luật thường xuyên và
các chi phí khác quy định trong Hợp đồng này cho Bên B.
5.4. Cung cấp đầy đủ các thông tin, tài liệu liên quan đến công việc đang yêu cầu Bên B
tư vấn và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của hồ sơ, tài liệu đã cung cấp;
5.5. Giữ bí mật thông tin do Bên B cung cấp trong quá trình thực hiện Hợp đồng này.
5.6. Tự chịu trách nhiệm về các quyết định của mình nếu các quyết định đó không phù
hợp, không đúng với ý kiến tư vấn của Bên B.
5.7. Các quyền và nghĩa vụ khác của Hợp đồng này và theo quy định của pháp luật.
Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Bên B:
6.1. Yêu cầu Bên A cung cấp toàn bộ thông tin, tài liệu liên quan phục vụ cho hoạt động
tư vấn pháp lý.
6.2. Yêu cầu Bên A thanh toán phí dịch vụ tư vấn pháp luật thường xuyên và các chi phí
khác theo đúng quy định.
6.3. Cử Luật sư, chuyên viên tư vấn luật thực hiện các công việc đã thoả thuận tại Điều
2 Hợp đồng này theo đúng cam kết.
6.4. Bảo quản các tài liệu được giao, giữ bí mật thông tin có được trong quá trình thực
hiện Hợp đồng này.
6.5. Chịu trách nhiệm về tính hợp pháp, hợp lệ đối với các ý kiến tư vấn đã cung cấp
cho Bên A.
6.6. Các quyền và nghĩa vụ khác theo Hợp đồng này và theo quy định của pháp luật.
Điều 7. Bảo mật:
Ngoại trừ để thực hiện các quyền và nghĩa vụ của các Bên theo hợp đồng này, toàn bộ
các hồ sơ, giấy tờ, tài liệu, thông tin trao đổi giữa Bên A và Bên B được xem là tài sản riêng
của mỗi bên và các bên đều có trách nhiệm giữ bí mật theo quy định pháp luật và chỉ được
phép tiết lộ cho bên thứ ba khi được sự đồng ý trước bằng văn bản của bên kia.

4/4
Điều 8. Thời hạn hiệu lực của Hợp đồng:
8.1. Hợp đồng này có giá trị hiệu lực trong thời hạn mười hai tháng (12 tháng) kể từ
ngày hai bên ký kết.
8.2. Căn cứ vào yêu cầu và khả năng của các bên, trước khi hết thời hạn thực hiện Hợp
đồng, các Bên sẽ xem xét việc gia hạn Hợp đồng. Trường hợp hai bên thống nhất gia hạn
Hợp đồng với thời hạn mới và mức phí dịch vụ mới thì việc gia hạn sẽ được lập thành văn
bản. Hợp đồng sẽ mặc nhiên được gia hạn liên tục tiếp 12 tháng nếu chậm nhất là 30 ngày
trước khi kết thúc Hợp đồng, các bên không có văn bản yêu cầu chấm dứt Hợp đồng.
8.3. Một trong hai bên có quyền đơn phương chấm dứt Hợp đồng trước hạn khi bên còn
lại vi phạm các nghĩa vụ quy định tại Điều 5, Điều 6 của Hợp đồng. Trường hợp này, bên vi
phạm ngoài việc phải thanh toán đầy đủ các quyền lợi theo Hợp đồng cho Bên bị vi phạm còn
có trách nhiệm bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật nếu để thiệt hại thực tế xảy
ra.
8.4. Các bên có quyền chủ động yêu cầu chấm dứt Hợp đồng trước thời hạn bằng cách
thông báo bằng văn bản cho bên kia ít nhất 30 (ba mươi) ngày trước ngày dự định chấm dứt Hợp
đồng. Trong vòng 10 (mười) ngày kể từ ngày hết thời hạn theo thông báo chấm dứt Hợp đồng
các bên phải tiến hành thanh lý Hợp đồng theo quy định.
Điều 9. Điều khoản chung:
9.1. Hai bên cam kết sẽ thực hiện đúng các thoả thuận được quy định tại Hợp đồng này
bằng tất cả sự nỗ lực và tinh thần trách nhiệm của mỗi bên.
9.2. Trong quá trình triển khai, thực hiện, nếu có trường hợp phát sinh liên quan/ngoài
nội dung của hợp đồng thì hai bên sẽ thống nhất bằng văn bản dưới hình thức Phụ lục Hợp
đồng. Phụ lục Hợp đồng sẽ là một phần không thể tách rời của hợp đồng này.
9.3.Mọi tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện Hợp đồng sẽ được các bên
thương lượng giải quyết trên tinh thần thiện chí và hợp tác. Trường hợp, hai bên không tự
thương lượng giải quyết được thì mỗi Bên đều có quyền đưa vụ việc ra Toà án nhân dân có
thẩm quyền để giải quyết.
Hợp đồng này soạn bằng tiếng Việt gồm 04 trang và được lập thành 04 bản, có giá trị
pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 02 bản để cùng thực hiện.
 

  ĐẠI DIỆN BÊN A                                                                              ĐẠI DIỆN BÊN B

Bài viết khác

Ngày 20/9/2018 cơ quan CSĐT, công an Quận Cầu Giấy, quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với Ngô Đình Hoàng vì..
Căn cứ theo khoản 1, điều 3, điều 6 luật thương mại 2005, về chủ thể, về mục đích kinh doanh, căn cứ chương II..
Theo đơn khởi kiện của Hoàn Thị Hảo muốn ly hôn , xin được nuôi hai con, và chia đôi tài sản là thửa đất 496 tờ..
Ông Chu Khắc Trường và bà Chu Thị Cúc có sinh được 4 người con chung là Chu Thị Thanh, Chu Thị Loan, Chu Khắc Sinh, Chu..
Vì công ty sa thải bà thu khoản 3 điều 126 luật lao động 2012, và khoản 3 điều 125, nên căn cứ theo khoản 8 điều 36..
Ngày 23/12/2013, Đoàn kiểm tra của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Tỉnh G.L đến kiểm tra nhà trọ Hoàng Lan, cơ sở kinh..

Đối tác khách hàng

Zinghouse.com trang bất động sản trực tuyến.
pháp luật và bất động sản
Zinghouse.com trang bất động sản trực tuyến.
Đối tác
tecombank
ldgsky
Đối tác 6
Đối tác 1
Nhận báo giá và ưu đãi